Δοκιμαστικό παιχνίδι (με ταυτότητα και καταχώριση της προσπάθειας ως δοκιμαστικής)

Ταυτότητα (userID):  
Password:  

                                           
                                           

 Δοκιμαστικό παιχνίδι (χωρίς ταυτότητα, αλλά και χωρίς καταχώριση της προσπάθειας κάπου)

 Τάξη: